بررسی دوره بحرانی کنترل علفﻫای هرز چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده

به‌ منظور تعیین‌ دوره‌ بحرانی‌ کنترل‌ علفﻫای‌ هرز در زراعت‌ چغندرقند(Beta vulgaris) مطالعهﺍی در قالب‌ طرح بلوکﻫای‌ کامل‌ تصادفی‌ با 14 تیمار و چهار تکرار طی سالﻫای 1379 و 1378، در ایستگاه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان به اجرا درآمد. تیمارها در دو سری به ترتیب کنترل‌ علفﻫای هرز تا چهار، 6 ،8، 10، 12 و 14 هفته پس از کاشت چغندرقند و سپس رشد علفﻫای هرز تا پایان فصل رشد‌ و سری دوم تداخل‌ علفﻫای هرز تا ‌ 4،‌ 6،‌ 8 ,‌ 10،‌ 12 و‌ 14 هفته پس از کاشت و سپس حذف علفﻫای هرز تا پایان فصل رشد، در مقایسه با شاهد کنترل کامل و شاهد بدون کنترل بودند. نتایج به دست آمده مشخص کرد که تا چهار هفته پس از کاشت, کنترل علفﻫای هرز از طریق وجین دستی باعث آسیب رساندن به بوتهﻫای تازه استقرار یافته چغندرقند میﺷود  و تداخل علفﻫای‌هرز تا چهار هفته پس از کاشت تأثیر نامطلوب در عملکرد ریشه وقند وتراکم بوته ندارد ومناسبﺗرین زمان شروع عملیات کنترل پس از این دوره میﺑاشد با توجه به نتایج این آزمایش, برای تعیین دوره کنترل بحرانی علفﻫای هرز بر اساس عملکرد ریشه وعملکرد قند، چهار دوره زمانی مناسب  کنترل علفﻫای هرز به دست آمد. درسال اول فاصله بین هفتهﻫای ششم تا پانزدهم برای حصول حداکثر عملکرد ریشه مناسب تشخیص داده شد، ولی این فاصله در سال دوم طولانیﺗر و از هفته چهارم تا هفته بیست و یکم پس از کاشت بود. در مورد عملکرد قند نیز در سال اول این فاصله زمانی از هفته چهارم تا هفته هفدهم و در سال دوم از هفته چهارم تا هفته بیست و یکم مناسب تشخیص داده شد. در مجموع شروع عملیات کنترل طبق نتایج به دست آمده برای حصول حداکثر عملکرد ریشه و قند از هفته چهارم تا بیست و یکم توصیه میﺷود. براساس اطلاعات حاصل از این مطالعه کنترل قبل از چهار هفتگی و تأخیر قبل از هفته بیست و یکم باعث آسیب رسیدن به عملکرد ریشه و قند خواهد شد. کنترل کردن دیرهنگام یا زودهنگامعلفﻫای هرز  تأثیر معنیﺩاری در درصد قند، سدیم، پتاسیم و ازت مضر ریشه ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical period of weed competition with sugar beet in Kabotarabad-Esfahan

نویسندگان [English]

  • M.R. Jahadakbar
  • R. Tabatabai
  • H.R. Ebrahimian
Agricultural Reserch Center of Isfahan
چکیده [English]

To study the critical period of weeds competition with sugar beet and determine the duration that the crop can tolerate the weeds, a field experiment was carried out at Esfahan Agicultural Research Center, in Kabotarabad-Esfahan during 1999-2000.  The experiment conducted in RCB Design with 14 treatments and four replications. The treatments included control throughout the growth season (as a check), till and after 4, 6, 8, 10, 12 and 14 weeks from crop emergence together with no weed control during  the whole growing season. The result showed that the weeding until four weeks after planting had a positive effect on root yield and sugar yield. The results also indicated that  there was a critical period for weed control between 4-21 weeks after planting ( WAP).There was a significant interaction between the plant density and establishment with the period of weed control. There was no critical period for  sugar  content, Na, K and NO3. This study showed that the best period for weed control in Baran(Esfahan) would be 4-21 WAP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugar beet
  • Weed Competition
  • Sugar yield
  • Critical period
  • ESFAHAN
  • Kabotarabad