تأثیر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک،کمیت و کیفیت چغندرقند در رودشت اصفهان

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، ایران.

چکیده

این بررسی طی سال‪های 1379 تا 1384 جهت مطالعه تأثیر کودهای آلی کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر محصول چغندرقند در سال اول و آخر تناوب چهار ساله (چغندرقند، ذرت علوفه‪ای، پیاز، گندم و چغندرقند) در ایستگاه تحقیقاتی آبیاری و زهکشی رودشت اصفهان در کرت‪های ثابت انجام شد. در هر سال چهار تیمار مصرف کودهای آلی(کمپوست شهری 25 و 50 تن در هکتار و لجن فاضلاب 15 و 30 تن در هکتار) به همراه تیمار شاهد (عدم مصرف کودآلی) در یک طرح بلوک‪های کامل تصادفی با سه تکرار در این تناوب بررسی شد. براساس نتایج به‪دست آمده در این تناوب مشخص شد که بالاترین مقادیر کربن‪آلی، پتاسیم و سرب قابل جذب خاک در تیمار مصرف50 تن کمپوست شهری و بالاترین مقادیر عناصر فسفر و مس قابل جذب خاک برای تیمار 30 تن  لجن فاضلاب مشاهده شد. با گذشت زمان، کود کمپوست شهری توانست میزان روی قابل جذب خاک را به‪صورت معنی‌دار افزایش دهد. مصرف کودهای آلی کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب به‪صورت معنی‌دار عملکردریشه چغندرقند را افزایش، اما درصدقند را کاهش دادند. این کاهش با مصرف لجن فاضلاب نسبت به کمپوست زباله شهری بیشتر گردید. در سال آخر تناوب اثرات کودهای آلی مورد بررسی بر عملکرد قندناخالص معنی‪دار نبود ، اما به‪دلیل افزایش ناخالصی‌های ریشه با مصرف کودهای آلی کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب عملکرد قندخالص نسبت به سال اول تناوب به‪صورت معنی‌داری کاهش یافت. در نتیجه مصرف این نوع کودها به‪خصوص کود لجن فاضلاب به‪صورت مداوم برای منطقه رودشت اصفهان و در خاک‪های ریز بافت قابل توصیه نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of municipal compost and sewage sludge on soil chemical characteristics, quality and quantity of sugar beet in Rudasht - Esfahan

نویسندگان [English]

  • A.R. Marjovy
  • M.R. Jahadakbar
Instructor of Agriculture and Natural Resources Research Centre- Esfahan, Iran.
چکیده [English]

The study was conducted during 2002- 2007 in the first and last stage of a four-year rotation (sugar beet, forage maize, onion, wheat and sugar beet) at Research Station of Irrigation and Drainage Rudasht. In each year, four treatments of organic fertilizers (25 and 50 t/ha urban compost and 15 and 30 t/ha sewage sludge) with a control (no organic fertilizer) were studied in a randomized complete block design with three replications. It was revealed that the maximum organic carbon content, available potassium and lead in the soil was observed in the 50 t/ha urban compost, treatment whereas the maximum available phosphorous and copper in the soil was associated with the application of 30 t/ha sewage sludge. As time elapsed, the available zinc in the soil was enhanced significantly by application of urban compost. Utilization of urban compost as well as sewage sludge significantly enhanced the sugar beet root yield. However, the sugar content was decreased. The decrease in sugar content was greater for the sewage sludge treatment than for the urban compost treatment. In the last year of the rotation, the effect of application of the organic fertilizer on sugar yield was not significant. However, due to the increase in the root impurities resulted from the application of urban compost as well as sewage sludge, the white sugar yield in the last year showed a significant decrease in comparison with that of the first year of the rotation. It follows that continuous application of the types of organic fertilizers, particularly the sewage sludge, to the Rudasht district of Esfahan as well as regions with a fine textured soil is not recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • municipal compost
  • Sewage sludge
  • sugar beet