برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهﺯنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

2 اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات چغندر قند

چکیده

برای تعیین مناسبﺗرین تاریخ کاشت و پیشﺑینی زمان جوانهﺯنی و سبز شدن در شرایط مزرعه, اطلاعاتی ازجمله درجه حرارت پایه و واحدهای گرمائی لازم برای ارقام مختلف چغندرقند مورد نیاز میﺑاﺷد. براین اساس در این تحقیق روند جوانهﺯنی بذر هفت رقم منوژرم چغندرقند ایرانی در دماهای مختلف از صفر تا 36 درجه سانتیﮔراد، به فواصل سه درجه در آزمایشگاه و همچنین روند سبز شدن این ارقام در شرایط مزرعه طی دو سال زراعی(83-1382) و در هر سال با دو تاریخ کاشت مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایشگاه درجه حرارت پایه برای جوانهﺯنی چغندرقند، اُپتیمم جوانهﺯنی، زمان رسیدن به 50 درصد جوانهﺯنی و واحدهای گرمائی برای رسیدن به این زمان تعیین شد. در شرایط مزرعه نیز روند سبزشدن و واحدهای گرمائی موردنیاز در هر تاریخ کاشت محاسبه و تعیین گردید. نتایج نشان داد که درجه حرارت پایه برای جوانهﺯنی در ارقام مختلف بین دو تا سه با میانگین 6/2 درجه سانتیﮔراد میﺑاشد. درصد جوانهﺯنی بذر چغندرقند در دمای 12 تا 27 درجه سانتیﮔراد بیشترین مقدار بود، اما دمای اُپتیمم جوانهﺯنی دامنهﺍئی از 24 تا 27 درجه میﺑاشد که بیشترین سرعت جوانهﺯنی وجود دارد. ارقام چغندرقند مورد بررسی به طور متوسط تا زمان50 درصد جوانهﺯنی به حدود 51 درجه-روز و برای سبزشدن در شرایط مزرعه به 154 درجه-روز  واحدگرمائی نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of base temperature and the investigation of germination and field emergence trend of monogerm sugar beet under various temperatures

نویسندگان [English]

 • A. Jalilian 1
 • D. Mazaheri 2
 • R. Tavakkol Afshari 2
 • H. Rahimian 2
 • M. Abdolahian 3
 • J. Gohari 3
1 PhD student at College of Agriculture, Tehran University
2 College of Agriculture, Tehran University
3 Sugar Beet Seed Institute(SBSI)- Iran
چکیده [English]

To determine suitable planting date and predicting emergence time in field conditions of Iranian sugar beet cultivars we need some information including base temperature (t base) and heat units (HU). In this research germination tests were conducted on the seed of seven Iranian monogerm sugar beet cultivars at various temperatures (3 to 36 ºC) with 3 ºC intervals. Also field emergence was evaluated in two years (2003-2004) with two planting dates in each year. This study determined optimum temperature and tbase for germination and meangermination time (MGT) at various temperature in laboratory and also mean emergence time and HU requirement in each planting date under field condition. Results showed that t base for germination in different cultivars is varied between 2 to 3 ºC  with mean 2.6 ºC. The maximum germination percentage was in temperature between 12 to 27 ºC, but optimum temperature for germination was 24 to 27 ºC that there was maximum rate of germination in this range of temperature. Required HU was 51 ºCd for germination and 154 ºCd for emergence under field condition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sugar beet
 • seed
 • germination
 • Base temperature
 • Heat units
 • Monogerm