خالص‌سازی و تولید آنتی‌سرم جدایه ایرانی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند عامل بیماری ریزومانیا

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.

2 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس- بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال، شیراز، ایران.

3 استاد مرکز تحقیقات ویروس‪شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند (Beet necrotic yellow vein virus) عامل بیماری مهم ریشه‌گنایی یا ریزومانیا (Rhizomania) در چغندرقند است. در تحقیق حاضر طی سال 1384 در شیراز، به‌منظور استفاده‌ از روش‌های سرولوژیکی (ازجمله آزمون الیزا) در تشخیص بیماری و نیز استفاده‌از این روش‌ها در برنامه‪های اصلاحی چغندرقند جهت انتخاب ژرم‌پلاسم متحمل به بیماری، جدایه ایرانی ویروس مذکور خالص‌سازی و آنتی‌بادی علیه آن تولید شد. بدین منظور ابتدا بافت موردنیاز برای خالص‌سازی با مایه‌زنی عصاره برگ چغندرقند آلوده به ویروس مذکور، روی برگ‌های Willd Chenopodium quinoa تهیه شد. خالص‌سازی ویروس از بوته‌های آلوده C. quinoa شامل عصاره‌گیری بافت آلوده در بافر فسفات، تصفیه مقدماتی، سانتریفوژ کردن از میان بالشک سوکروز 20 درصد و سانتریفوژ کردن در ستون سوکروز دارای شیب چگالی بود. در نهایت، باند ویروسی در لوله سانتریفوژ به‌صورت پراکنده که عمدتاً در سه ناحیه دارای فشردگی بیشتری بود، تشکیل شد. برای تهیه آنتی‌سرم، ویروس خالص شده به‌طور زیر جلدی به خرگوش سفید نیوزلندی تزریق شد. آنتی‌سرم حاصل پس‌از جذب با عصاره گیاه سالم و جداسازی گاماگلوبولین و تهیه آنتی‌بادی متصل به آنزیم، برای آزمون الیزا قابل استفاده بود. آنتی‌سرم تهیه شده دارای کیفیت بالایی بود و با عصاره گیاه سالم واکنشی نشان نداد. آنتی سرم مذکور برای انجام تحقیقات موردنظر در مؤسسات آموزشی و پژوهشی قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Purification and antiserum production of Iranian isolate of Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV), the causal agent of sugar beet rhizomania disease

نویسندگان [English]

  • S. Darabi 1
  • M. Yassaie 2
  • K. Izadpanah 3
1 Instructor of Sugar Beet Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Shiraz, Iran.
2 Instructor of Agricultural and Natural Resources Research Centre- Seed and Plant Improvement Department, Fars, Iran
3 Professor of Plant Virology Research Center, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV) is the causal agent of sugar beet rhizomania, disease .  In the present study which was conducted in 2005 in Shiraz, Iran, serological methods (including ELISA) were used for detection of disease and screening of disease tolerant germplasm in sugar beet breeding programs. For doing this, Iranian isolate of BNYVV was purified and a specific antiserum was prepared against it. The virus was propagated on Chenopodium quinoa leaves by mechanical inoculation of sap extracted from the infected sugar beet leaves. Purification of BNYVV from  C. quinoa comprised of extraction of infected sap in phosphate buffer, primary clarification, high speed centrifugation through a cushion of 20% sucrose and sucrose density gradient centrifugation. The light-scattering band of virus particles was formed in centrifuge tubes with more densitymainly in three sections. For preparation of antiserum, the purified virus was injected subcutaneously into a New Zeland rabbit. DAS-ELISA system was developed after isolation of γ-globulin from absorbed antiserum and preparation of enzyme-antibody conjugate. This antiserum could be used in the related research at education and research organizations. The antiserum produced was of high quality and did not react with the healthy plant sap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antiserum preparation
  • BNYVV
  • ELISA
  • PURIFICATION
  • Rhizomania
  • sugar beet