شته سیاه باقلا Aphis fabae Sscopoli ( Homoptera-Aphididae) آفت مهم چغندربذری

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسنده

آزمایشگاه تحقیقات آفات و بیماریﻫای گیاهی

چکیده

شته سیاه چغندر که به شته سیاه باقلا نیز معروف است دارای میزبانﻫای متعددی از گیاهان زراعی و علفﻫای هرز می باشد. ایـن شته زمستان را به صـورت تخـم روی بعضی از علـفﻫای هـرز دائمی، شمشاد و احتمالاً گیاهان دیگر می گذراند. در بهار ازتخمﻫای زمستانه افراد بی بال به وجود می آید که به تدریج افراد بالدار در بین آنها ظاهر و به طرف مزارع چغندر بذری مهاجرت می کنند . این شتهﻫا در روی بوتهﻫا به صورت زنده زایی تکثیر می یابند و در مدت کوتاهی تمام بوته را می پوشانند. این آفت پس از تولید چند نسل به مزارع چغندر ریشه ای منتقل می شود. شتهﻫا پس از استقرار در پشت برگﻫا و افزایش جمعیت، کلنیﻫائی را به وجود می آورند. تغذیه شتهﻫا باعث پیچیده شدن برگﻫا و کاهش میزان شیره گیاهی می شود، علاوه بر آن در هنگام تغذیه، توکسین موجود در بزاق شته به برگ تزریق می شود که عکس العمل گیاه ، پیچیدگی شدید برگﻫا، کوتاه شدن بوته، پژمرده شدن و خشک شدن برگﻫا است. پیچیدگی برگﻫا پناهگاه های مناسبی برای شته ها به وجود می آورند که در اینحالت کنترل آنها توسط حشره کش های تماسی مشکل می شود.

عنوان مقاله [English]

Short note- Black bean aphid Aphis fabae Scopoli (Homoptera –Aphididae) An important pest of seed beet

نویسنده [English]

  • V. Ghadiri
Plant Pests and Diseases Research Laboratory, Iran
چکیده [English]

Black bean aphid is widely distributed in the world. It has several hosts from weeds and cultivated plants. This aphid passes the winter as egg on some permanent weeds, box tree and etc. Young wingless hatches from the eggs in the spring and the winged aphids after appearance migrate to seed beet fields. After producing some generations, they fly to the various summer hosts such as bean, sugar beet and weeds. Damage to tissue of the lower surface of the leaf, loss of sap and injection of toxic saliva curls the leaves severely and causes wilting and stunting of the plants. As the aphids multiply, leaf curling increases so that the aphids are sheltered, thus adding to the difficulty of killing them with insecticide. Colonies in the hearts of sugar beet  injure the young leaves. Damage to young inner leaves is always more severe than to the older and outer leaves. A sticky fluid known as honeydew, which is excreted from gut of the aphid, coats the leaves and encourages growth of sooty moulds preventing photosynthesis. On seed crops, A. fabae feeds also on the flower heads and prevents them from normal development. The flowering shoots of sugarbeet and terminal buds of beans are especially susceptible to infestation and are covered with aphids in a short time. This aphid can limit the seed production. High infestation reduces the seed yield and quality of the seed. During a mild winter and a dry spring, the population of this aphid increases, therefore the percentage of infested plants is to rise and fall in different years. Control is achieved by spraying with oxydimethon metyl (1 liter per hectar) and thiomethon (1 liter per hectar ).