مطالعه هیستوپاتولوژیکی مقاومت به سرکوسپورا در چغندرقند

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده کشاورزی

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

به منظور تعیین اهمیت نسبی برخی پدیده‌های دفاعی در مراحل قبل و بعد از نفوذ Cercospora beticola در چغندرقند، روند آلودگی شامل مراحل جوانه‌زنی اسپور، نفوذ عامل بیماری و پیشرفت آن در بافت مزوفیل در برگﻫای جوان و بالغ دو ژنوتیپ مقاوم (FD 0018, HM 1836) و یک ژنوتیپ حساس چغندرقند(236) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که مراحل قبل از نفوذ شامل جوانه‌زدن اسپور و نفوذ بیمارگر، اهمیتی در مقاومت ندارند. زیرا هیچ تفاوتی از این نظر در ارقام مقاوم و حساس دیده نشد. اما در مرحله پس از نفوذ در ارقام مقاوم تعدادی از نفوذهای انجام‌شده در مراحل اولیه متوقف شده و منجر به تشکیل لکة آلوده نشدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological study of resistance to Cercospora beticola in sugar beet

نویسندگان [English]

  • S. Abbasi 1
  • A. Alizadeh 1
  • M. Mesbah 2
  • E. Mohammadi 1
1 Tarbiat Modarres Univ. College of Agriculture
2 Sugar Beet Seed Institute, Iran
چکیده [English]

Infection process including spore germination, penetration and intercellular development of Cercospora beticola in the mesophyll of immature and mature leaves of two resistant  (FD0018 and HM1836) and a susceptible genotypes (236) of sugar beet were studied, in order to determine the relative importance of defense phenomena in pre and post-penetration stage of infection to the pathogen in sugar beet. The results indicated that pre-penetration stages had no importance in resistance because there was no significant difference between resistant and susceptible genotypes, but in endophytic phase some penetrating germ tubes in resistant genotype stopped in initial stages and did not develop to necrotic phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cercospora beticola
  • Histopathology
  • resistance
  • sugar beet