تأثیر روش‎های مختلف خاک‎ورزی در تهیه بستر بذر منوژرم بر عملکرد و کیفیت محصول چغندرقند

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

2 کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات چغندر قند

چکیده

با هدف بررسی روش‎های مختلف خاک‎ورزی به منظور تهیه بستر مناسب جهت کاشت بذر منوژرم چغندرقند و تأثیر آن بر کمیت و کیفیت محصول، آزمایشی طی سال‎های 1384 و 1385 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب در استان فارس به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح و پایه بلوک‎های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. آماده‎سازی کامل زمین در دو سطح پاییز و بهار و استفاده از ادوات خاک‎ورزی در شش سطح در کرت‎های فرعی قرار گرفتند. کرت‎های فرعی عبارت بودتد از: 1- شخم با گاوآهن برگردان دار در عمق 35-30 سانتی‎متر  به همراه دیسک 2- شخم با گاوآهن برگردان‎دار در عمق 35-30 سانتی‎متر به همراه روتوتیلر 3- شخم با گاوآهن قلمی در عمق 35-30 سانتی‎متر به همراه دیسک 4- شخم با گاوآهن قلمی در عمق 35-30 سانتی‎متر به همراه روتوتیلر 5- زیرشکن به عمق 35-30 سانتی‎متر به همراه گاوآهن برگردان‎دار به عمق 30-25 + دیسک 6- زیرشکن به عمق 35-30 سانتی‎متر به همراه گاوآهن برگردان‎دار به عمق 30-25 به همراه روتوتیلر. متغیرهای جرم مخصوص ظاهری خاک، شاخص مخروط خاک، درصد سبز شدن، شاخص سرعت سبز شدن و ویژگی‎های کمی و کیفی اندازه‎گیری گردیدند. نتایج تفاوت معنی‎دار آماری بین آماده‎سازی زمین در پاییز و بهار و ادوات خاک‎ورزی از لحاظ متغیرهای اندازه‎گیری شده را نشان داد. استفاده از ادوات خاک‎ورزی در فصل پاییزدر مقایسه با فصل بهار کاهش بیشتری را در وزن مخصوص ظاهری و شاخص مخروط خاک نشان داد. هم‎چنین مقادیر درصد سبزشدن، شاخص سرعت سبزشدن و عملکرد مربوط به استفاده از تیمارهای خاک‎ورزی در پاییز بیشتر از بهار بود. سه عامل زمان کاربرد، نوع ادوات و عمق عملیات خاک‎ورزی توانست روی متغیرهای فوق مؤثر باشند. استفاده از گاوآهن برگردان‎دار در عمق 35-30 سانتی‎متر در فصل پاییز به همراه روتوتیلر باعث افزایش درصد سبزشدن (42/94%)، شاخص سرعت سبزشدن (93/4%)، خلوص شربت خام (68/82%)، عملکرد ریشه(81/81 تن در هکتار) و شکرسفید (84/11 تن در هکتار) شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different tillage methods in monogerm seedbed preparation on yield and quality of sugar beet

نویسندگان [English]

  • M. A. Behaeen 1
  • G.R. Ashrafmansoori 1
  • F. Hamdi 2
1 Instructor of Agricultural and Natural Resources Research Centre- Fars, Iran.
2 Sugar Beet Seed Institute
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of tillage methods to obtain suitable seedbed for monogerm seed. Therefore, a split plot experiment based on a randomized complete block design (RCBD) with three replicatians was conducted at Darab station of Fars province. The main plot was seedbed prepration at two levels including fall and spring season. Subplot included 1) Moldboard plow at depth of 30-35 cm + Disk; 2) Moldboard plow at depth of 30-35 cm + Rototiller; 3) Chisel plow at depth of 30-35 cm + Disk; 4) Chisel plow at depth of 30-35 cm + Rototiller; 5) Subsoiler at depth of 30-35 cm + Moldboard plow at depth of 25-30 cm + Disk; 6) Subsoiler at depth 30-35 cm + Moldboard plow at depth of 25-30 cm + Rototiller. Parameters such as soil bulk density, soil cone index, percentage of germination, germination rate index, and yield and quality were measured. The results indicated that the effect of using tillage implement in fall season on bulk density and cone index was significantly different from that of spring season. Percentage of germination, germination rate index and yield increased by using the tillage implements in fall compared with spring season. Results indicated that three factors including application time, tillage implements and depth can be effective on the measured parameters. Moldboard plow at depth of 30-35 cm in fall season along with rototiller produced higher percentage of germination (94.42%), germination rate index(4.93%), purity (82.68%), root yield (81.81 tha-1) and while sugar beet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugar beet
  • Tillage methods
  • Tillage time
Khodabandeh N. Agriculture of industrial plants.Tehran University Press.1990; 454p. (in Persian)

Shafiee SA. Tillage machines. Publishing Center of Tehran Uiniversity. 1995; 216p. (in Persian)

Koulivand M. Agriculture of sugar beet. Publications of the University Jihad shahid Beheshti University, Tehran. 1987; 246p. (in Persian)

Kyanmhr MH, Bidgoly SH, Khazai J. Comparison of modeled - Bottom moldboard plow bilateral one- way three- Bottom. Journal of Agricultural Engineering Research .2008; No. 6: 1-16.

Bialczyk W, Czarnecki j, Kordas L, Pieczarka K, Michalek R. Changes in physical and mechanical properties of soil in different technologies of tillage. Conference on machines - soil-plants, April 12-14, 2000, Inzynieria-Rolnicza, Poland.  2002; No.6:47-54.

Cook  DA, Scott, RK. The Sugar Beet Crop. Science in to Practice. University Press, Cambridge, Britain. 1993; 781p.

Dotsenko IM, Chmeleva LE, Borodin AA. Tillage of inter rows in sugar beet cultivation. Sakharanaya-svekla.2002; No. 6: 18-19.

Gemtos  TA,  Lellis  Th.  Effects of soil compaction, water and organic matter contends on emergence and initial plant growth of cotton and sugar beet. Journal of Agricultural Engineering Research. 1997; 66; pp.134.

Gyuricza C, Peter L, Laszlo P, Brikas M. Effect of reduce tillage on the physical properties of the soil and on the sugar beet yield. Novenytermeles, 1999; 48:631-645.

Hao X.Y, Change C, Larney FJ, Nitschelm J, Regitnig P. Effect of minimum tillage and crop sequence on physical properties of irrigated soil in southern Alberta. Soil and tillage research, 2000; 57:53-60.

Kordas L, Zimny L. The effects of long-term using of no-tillage method in sugarbeet production on soil structure indices. Biuletyn- instytutu- Hodowli-i- Aklimatyzacji - Roslin, 2002; 222: 263-270.

Moor A, Stark J, Brown B, Hopkins B. Sugar beets. University of  Idaho, college of Agriculture, 2009; CIS 1174.

Reinhard H, Chervet A,  Sturny W G. No-tillage in field crops. I. Effect on yields. Revue-Suisse-d Agriculture, 2001; 33:70-130.

Sims L A. Sugar beet production after previous crops of corn, wheat, and soybean. Research extension report, University of Minnesota; 2007.

Walczyk M, Michalek R. Effect of reduced tillage on soil compactness in growing field plants. Conference on machines- soil-plants, April 12-14, 2000, Inzynieria-Rolnicza, Poland, 2000; 6: 9-14.