دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 120-1 

کامل علمی - پژوهشی

1. گزینش برای تحمل به خشکی در فامیل های نیمه خواهری (Half sib family) در چغندر قند

صفحه 1-12

محمدرضا اوراضی زاده؛ اباذر رجبی؛ مسعود احمدی


3. ارزیابی هیبریدهای دیپلوئید با فرم ریشه صاف و گرد (Broad elliptic) در چغندرقند

صفحه 29-36

سعید واحدی؛ مجید محرم زاده؛ شهرام خدادادی؛ علیرضا حیدری؛ بابک بابایی