دوره و شماره: دوره 30، شماره 1، بهار و تابستان 1393 

کامل علمی - پژوهشی

1. تعیین تنوع ژنتیکی و بیماری‌زایی جدایه‌های Fusarium oxysporum از چغندر‌قند در ایران

صفحه 12-1

شایسته بلادی بهبهانی؛ سعید رضائی؛ سید باقر محمودی


5. اثر تنش شوری بر اجزای فتوسنتزی چغندرقند در شرایط گلخانه و مزرعه

صفحه 73-59

سمر خیامیم؛ محمد رضا جهاداکبر؛ حمید نوشاد؛ فرانک روزبه؛ لیلا زاویه مودت


7. ‌بررسی تاثیر عناصر ریز‏مغذی بر برخی خصوصیات ریخت‏شناختی مرتبط با کمیت و کیفیت بذر چغندرقند رقم شیرین

صفحه 99-89

سلیم فرزانه؛ سعید صادق‏ زاده حمایتی؛ داریوش فتح‏ اله طالقانی؛ محمدعلی چگینی؛ فرشید قادری‏ فر؛ شهرام عزیزی