دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1379، صفحه 1-76 

علمی- ترویجی

1. بررسی الگوی رشد چغندرقند در منطقه دزفول

صفحه 1-23

حمید شریفی؛ مصطفی حسین پور؛ جواد گوهری


3. اثر متقابل کوددامی و نیتروژن بر ماده آلی خاک، کمیت و کیفیت محصول در تناوب چغندرقند و گندم

صفحه 33-47

قاسم توحیدلو؛ جواد گوهری؛ الهوردی روحی؛ داریوش طالقانی؛ محمدعلی چگینی


5. دوره بحرانی رقابت علف های هرز با چغندرقند در مشهد

صفحه 58-74

حسنعلی شهبازی؛ محمد عبداللهیان نوقابی


گزارش کوتاه

6. چغندرقند با فرم جدید ریشه دست آوردی دیگر از تحقیقات بهنژادی که عملیات برداشت و کاهش ضایعات محصول را متحول خواهد ساخت

صفحه 75-76

محمود مصباح؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ علی حبیب خدایی؛ حمید شریفی؛ عبدالمجید خورشید