دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، 1367، صفحه 1-60 

علمی و فنی

1. تأثیرقطع کامل طوقه روی کیفیت چغندرقند

صفحه 1-5

حمیدرضا ابراهیمیان؛ حمید شریفی


کتابنامه

4. کتابنامه چغندرقند(2)

صفحه 38-60

محمد بابازاده