دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-110 
6. تأثیر نوع پوشش سیلوی کنار مزرعه و نحوه سرزنی ریشه بر ضایعات قندی چغندرقند

صفحه 77-67

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حمید نوشاد؛ سودابه مسعودی


7. بررسی اثر تحقیقات چغندرقند روی انتقال عرضه شکر در ایران

صفحه 92-79

سید صفدر حسینی؛ سید یعقوب صادقیان؛ ابراهیم حسن‌پور


8. بررسی میزان اشتغال‏زایی چغندرقند در ایران

صفحه 108-93

علیرضا نیکویی؛ ابوالقاسم باقری؛ احمد سلیمانی پور؛ عبدالرسول شیروانیان؛ شجاعت زارع؛ عادل نعمتی؛ حمیدرضا ابراهیمیان


گزارش کوتاه

9. معرفی اولین رقم منوژرم هیبرید چغندرقند متحمل به ویروس عاملبیماری ریزومانیا (زرقان)

صفحه 110-109

محمود مصباح؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ اباذر رجبی؛ محسن آقائی زاده