اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 227
تعداد پذیرش 75

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 129
تعداد مشاهده مقاله 224006
آمار میانگین زمان داوری
زمان عدم پذیرش 148 روز