دوره و شماره: دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 0-0 

کامل علمی - پژوهشی

2. سیلوپذیری لاینهای چغندر قند مقاوم به ریزومانیا

صفحه 1-12

بابک بابائی؛ محسن بذرافشان؛ سیدباقر محمودی


3. مطالعه شرایط اقلیمی استان فارس برای توسعه کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 0-0

نوید ادیبی فرد؛ داوود حبیبی؛ داریوش طالقانی؛ محسن بذرافشان؛ محمد نبی ایلکایی


5. مطالعه تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاه‌چه چغندرقند (Vulgaris L Beta) رقم اکباتان تحت تنش شوری

صفحه 0-0

عادل پدرام؛ مهدی تاجبخش؛ داریوش فتح الله طالقانی؛ مهدی قیاسی