دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 1-55 

علمی و فنی

1. برآورد سطح برگ چغندرقند

صفحه 1-12

جواد گوهری؛ الهوردی روحی


3. اثر طولانی کردن دوره رشد بر کمیت و کیفیت چغندرقند

صفحه 23-33

جواد گوهری؛ الهوردی روحی؛ غلامرضا سبزه ای


5. نتایج بررسی امکان کشت چغندرقند در مطقه ایذه

صفحه 41-55

جواد گوهری؛ حمید شریفی؛ محمدرضا اوراضی زاده