دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، 1366، صفحه 1-102 

کتابنامه

6. کتابنامه چغندرقند(1)

صفحه 75-102

محمد بابازاده کشتی