دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391